River vale Multicache (GC1WD0G)
by Rivervale_team

Cache Type: Geocache|Multi-Cache (offset) GC1WD0G (Visit Cache Page)
N 56° 55.02 W 24° 22.086
( 56.917, -24.3681 )

Location: , Latvia
Hidden: 2009-07-25
Cache Size: Cache Size: Small
Difficulty: Difficulty full-pointDifficulty full-pointDifficulty full-point  Terrain: Terrain full-pointTerrain full-pointTerrain full-point

Download Icon GPX file   (built by the PCWize GPX Generator)

Synopsis:
[LV] Šis multislepnis laus jums apskatit dažas interesantakas šis apkaimes vietas. Bet esat gatavi pastaigat, pakapelet un var but pat izpeldeties ;) [ENG] This multicache will show you some interesting places in this area. But be ready for long trip, climbing and maybe swimming too ;)

Details:
[LV] Gala slepnis ir metala bundža ar logbooku, zimuli un dažam labam mantam. Bet lai lidz tam nonaktu nepieciešams iziet 4 sakuma etapus. Ceram jums patiks pastaiga :)

[ENG] Final cache is metal box with logbook, pencil and some good stuffs. But to get it you must complete 4 stages. We hope you will enjoy this cache :)

[LV] "Maza Jugla - no Abzas upes ietekas lidz ietekai Juglas ezera; Maza Jugla - 10. garaka upe Latvija. Tek caur Ogres un Rigas rajoniem. Sakas Taurupes pagasta, tek caur Keipenes, Suntažu pagastiem, Ikškiles, Salaspils un Stopinu novadiem. Lejtece tek ari pa Garkalnes un Stopinu novadu robežu. Upe likumota, ar vairakam kracem un aizsprostiem, vietam krastos nelieli smilšakmens un dolomita atsegumi. Vietam upes tecejums ir ramaks. Upe iecienita udenturistu vidu. Uz upes izbuvets Dobelnieku HES. Agrak uz upes bija ari Augstpriedes HES, tagad Salaspils novada, no ta vairs palikušas tikai drupas un kraces. Lielakas upes pietekas Kivulurga, Ežupe, Legerurga. "
Elektroenergijas ražošanas un parvadišanas pirmssakumi Centralo elektrisko tiklu zona meklejami pirma pasaules kara laika. Vacu okupacijas karaspeks, izmantojot evakueto papirfabriku hidrotehnisko iekartu, ierikoja divas elektrostacijas uz Mazas Juglas upes : Juglas HES toreizeja Stopinu pagasta 17 kilometrus no Rigas Lubanas šosejas mala un Augstpriedes HES, kura atradas Juglas augštece. Sakuma Juglas HES bija 95kW 210V generators, kuru piedzina divas turbinas ar 150 un 90 ZS jaudu. Augstpriedes HES bija viena 75 ZS turbina un 55 kW 120 V generators. Šis elektrostacijas apgaismoja piefrontes objektus un pievadija spriegumu frontes dzelonstieplu žogiem. Pec kara, 1919. gada septembri, nodibinaja Juglas hidroelektriskos tiklus. Taja laika bija divas elektrostacijas un cetri tiklu rajoni : Ropažu, Ogres, Baldones un Stopinu. Elektrostacijas darbojas no plkst. 6 lidz gaismai, vakaros – no kreslas lidz plkst. 24. Pateretajiem elektroenergijas skaititaju nebija. Par patereto elektroenergiju maksaja pec paušaltarifa. Sakariem ar elektrostaciju pec slegšanas izmantoja augstsprieguma liniju vadus. Paušaltarifs nozimeja maksu par elektroenergiju pec spuldžu vai stravas ierobežotaja jaudas atkariba no gada meneša. 1927. gada pie Dobelniekiem papildus esošai turbinai uzstadija vel divas turbinas, katru ar 120 ZS jaudu un 275 kW 0,4 kV generatoru. 1939. gada nodibinaja valsts elektribas uznemumu “Kegums”. Keguma HES saka ražot elektroenergiju. Tika izbuveta 20kV liniju no Jaunciema uz Juglu. Ta atrisinaja Juglas tikla barošanu. 1940. gada pabeidza 1,5 kV sprieguma likvidešanu. Ka pedejo parsledza Tinužu – Turkalnes liniju. Tad sakas karš. Karam beidzoties, nebojata bija palikusi tikai Dobelnieku elektrostacija un dala no tikla transformatoriem.

Hint: (hover over pencil to decrypt) [LV] [1] ne visu var redzet no zemes [2] pusmetrs virs 10 [3] tris brali [4] viens akmens ir citadaks [5] iemurets  [ENG] [1] not all can be seen from the ground [2] half meter above 10 [3] three brothers [4] one rock is different [5] sealed
[YI] [1] ar ivfh ine erqmrg ab mrzrf [2] chfzrgef ivef 10 [3] gevf oenyv [4] ivraf nxzraf ve pvgnqnxf [5] vrzhergf [RAT] [1] abg nyy pna or frra sebz gur tebhaq [2] unys zrgre nobir 10 [3] guerr oebguref [4] bar ebpx vf qvssrerag [5] frnyrq

GPSr Comment:
None

Keywords:
devtek, pcwize

Want to build your own .GPX file and cache page? Click here. It's free.